Sing along -xiao hua mao 小花猫 and liang zhi laohu 两只老虎 )